Ibrány Város és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat

 
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család. Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek, aki nélküle indul nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben. Némelykor ép a legutolsó menedék. A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata”.
Sütő András

Cím: 4484 Ibrány, Szabolcs út 50.

Intézményvezető: Tábori Ilona

Telefon: 06 42/200-381

E-mail: csskibrany@gmail.com

Tisztelt látogatók! Intézményünk adatvédelmi tájékoztatóját megtekintheti, illetve letöltheti a mellékletek közül!


 

Pályázat!

 

Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat Gyermekjóléti Központ esetmenedzser munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri  (gyermekjóléti  szolgáltatás,  családsegítés,  gyermekvédelmi gondoskodás   keretébe   tartozó   hatósági   intézkedésekhez   kapcsolódó,   a   gyermekek védelmére   irányuló   tevékenység)   feladatok   ellátása   az   1993.   évi   III.   tv.   az   1997.   évi
XXXI. tv. az 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet, valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény  megállapítására  és a  juttatásokra   a   Közalkalmazottak   jogállásáról   szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

•Főiskola,
•Gyermekjóléti Szolgáltatás területén végzett munka - Legalább 1-3 év szakmai
tapasztalat,
•Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
•B kategóriás jogosítvány,
•magyar állampolgárság, büntetlen előéletű, cselekvőképeeség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

•Helyismeret

Előnyt jelentő kompetenciák:

•Kiváló szintű kommunikációs képesség, tolerancia, empátia, problémamegoldó képesség, türelem, terhelhetőség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•3 hónapnál nem régebbi speciális erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2021. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. november 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tábori Ilona nyújt, a 06-42-200-381-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

•Postai úton, a pályázatnak a Ibrány Város és Térsége Gyermekjóléti Szolgálat és Családsegítő Szolgálat címére történő megküldésével (4484 Ibrány, Szabolcs utca 50. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 128-6/2021., valamint a munkakör megnevezését: esetmenedzser.

•Elektronikus úton Tábori Ilona részére a csskibrany@gmail.com E-mail címen keresztül.

•Személyesen: Tábori Ilona, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4484 Ibrány, Szabolcs utca 50.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatot 3 tagú bizottság bírálja el. Személyes meghallgatásra csak azon pályázók esetében kerül sor, akik megfelelnek a pályázatban előírt feltételeknek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

•Ibrány Város honlapja - 2021. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük   a   borítékon   feltüntetni   a   pályázati   adatbázisban   szereplő  azonosító   számot: 128-6/2021., valamint a munkakör megnevezését "esetmenedzser"

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 18.

A   pályázati   kiírás   közzétevője   a   Belügyminisztérium   (BM).   A   pályázati   kiírás   a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 

 


 

A családsegítő szolgálat által végzett feladatok igénybe vehető ingyenes szolgáltatások:

 • Családgondozást végez.
 • Figyelemmel kíséri a lakosság szociális és mentális helyzetét a felmerülő problémák megoldásában segítséget nyújt.
 • Veszélyeztetettséget és krízishelyzetet észlelő és jelzőrendszert működtet.
 • Információnyújtás.
 • Tájékoztatást nyújt a szociális családtámogatási és társadalombiztosítási ellátások formáiról, a hozzájutás lehetőségeiről.
 • Tanácsadást szervez:(pszichológiai, jogi, mentálhigiénés, pedagógiai).
 • Ügyintézési nehézségek esetén segítség nyújtás.
 • Dologi javak gyűjtése, továbbadása (pl: használt ruha, cipő, könyvek, játékok, bútorok, műszaki cikkek stb.)
 • Aktív korú, rendszeres szociális segélyben részesülőkkel együttműködés.
 • Drogprevenciós foglalkozások szervezése általános iskolában, gimnáziumban.
 • Nyári táborok szervezése.
 • Önszerveződő gyermekcsoportok programjainak támogatása.
 • Hátrányos helyzetű gyerekek karácsonyának szervezése.
 • Fórumok szervezése.
Egyéb feladatok:
 • Pályázatok figyelemmel kísérése, ill. írása.
 • Kapcsolattartás civil szervezetekkel.
 • Tereptanári feladatok ellátása.