Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

IBRÁNYI ÁRPÁD FEJEDELEM ÁLTALÁNOS ISKOLA
ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

Igazgató:
Kulcsár Miklós

Cím: 4484 Ibrány, Lehel u. 59.
Tel: (42) 200-125
Fax: (42) 200-470
OM azonosító: 201086
 

Web: http://arpadisk.ibrany.hu

Igazgatóság: arpadisk.igazgatosag@gmail.com
Titkárság: arpadisk.titkarsag@gmail.com
Webmaster: arpadisk.webmaster@gmail.com

 

Az intézmény rövid bemutatása

Iskolánk, az Ibrányi Árpád Fejedelem Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola a Rétközi Iskolaszövetség központi iskolája, szervezi és segíti a térség társult iskoláinak szakmai munkáját. Tagintézményeink: Paszab, Sényő, Tiszabercel iskolái.

Intézményünk fenntartója és működtetője a Nyíregyházi Tankerületi Központ.

Iskolánk nyolcosztályos általános iskolai és alapfokú művészeti iskolai képzést kínál. Szerteágazó tevékenységrendszerének koordinálását egy jól bevált működési modell biztosítja: a háromtagú iskolavezetés munkáját döntés-előkészítő fórumként segíti a Pedagógiai Tanács. Tagjai a szakmai munkaközösség-vezetők, évfolyamfelelősök és intézményi koordinátorok.
Tantestületünkben 62 pedagógus dolgozik.

Intézményünkben jelenleg 30 tanulócsoportban 651 gyerek tanul.

Iskolánk pedagógiai programja szerint prioritást élvez a matematika, az idegen nyelv és az informatika oktatása. A tanulók jelenleg két idegen nyelvet tanulhatnak: németet és angolt.
4. évfolyamon angol és német emelt óraszámú nyelvoktatást biztosítunk, 1.évfolyamon képesség-kibontakoztató program keretében ismerkednek a gyerekek játékosan az angol és német nyelvvel. 2016-tól lehetőség nyílt a szülőknek az „egész napos” oktatás választására. Ebben a formában egyenletesebb a tanulók leterheltsége, könnyebben vészelik át az iskolába kerülés nehézségeit.

5. évfolyamtól képesség szerinti csoportbontásban folyik a matematika és a magyar nyelv és irodalom oktatása- két osztály három csoport elv alapján. 7-8. osztályban Lego robotika oktatás folyik a szabad órakeret terhére.

Intézményünk az 1-4. évfolyam tanulóinak napközis ellátást, az 5-8. évfolyam tanulóinak menzai ellátást, tanulószobát biztosít.

2003-ban intézményünk kiépítette az integrációs pedagógiai rendszert (IPR), mely azóta is működik. A tanulói létszám mintegy 1/3-át teszik ki a HH, HHH tanulók. Felzárkóztatásuk, tehetséggondozásuk a Géniusz Palántaképző Tehetséggondozó Műhely keretei között történik. Fejlesztő munkánk anyagi forrását pályázatok biztosítják.
Tudjuk, az oktatás ereje nemcsak az emelt óraszámokon múlik, hanem a pedagógusok elhivatottságán, a választott pedagógiai módszereken.
Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik.
Felső tagozatban szakos ellátottságunk 100 százalékos, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.

Az iskola specialitása a sokszínű művészeti oktatás. Művészeti iskolánkban az érdeklődő és tehetséges gyerekek a zenetagozaton (rézfúvós, fafúvós, zongora tanszakokon), képzőművészeti és színjáték tagozaton fejleszthetik tudásukat. Ifjúsági fúvószenekarunk aranydiplomás, sok hazai és nemzetközi siker részese. A Csodavarázs színjátszó csoport az országos Weöres Sándor Színjátszó Találkozón több alkalommal szerzett ezüst minősítést.

Iskolánk három számítógépes szaktanteremmel büszkélkedhet, ahol a korszerű informatikai és számítástechnikai ismereteket sajátíthatják el a tanulók. Az ismeretek játszva tanulását segíti a különleges számítástechnikai eszközrendszerrel felszerelt MultiCenter. A médiaismeretek oktatására, filmek megtekintésére, prezentációk bemutatására a Sulimoziban nyílik lehetőség. Az iskolai könyvtár az önálló ismeretszerzés, a szabadidő hasznos eltöltésének színtere.

2011-ben pályázati forrásból tizenöt interaktív tábla beszerzésére nyílt lehetőségünk, mely a tanítási órákon, tehetséggondozó és felzárkóztató foglalkozásokon nyújt élményszerű tanulást a gyermekeknek. A technikai képzés mellett háztartási és életvezetési programot és ismereteket is nyújtunk a tanulóknak a jól felszerelt tankonyhában.

Speciális programmal segítjük a szociokulturális hátránnyal induló tanulókat. Felzárkóztatjuk a lassabban haladókat, fejlesztjük kulcskompetenciáikat, gondozzuk a tehetségeket.

A Géniusz Palántaképző tehetséggondozó műhely megfelelő keretet ad az iskola tehetséggondozó munkájának. Szorgalmazzuk, hogy tanulóink minél több helyi, rétközi, megyei és országos versenyen vegyenek részt, és eredményesen szerepeljenek. Részükre szakköröket, tehetséggondozó köröket indítunk, versenylehetőséget biztosítunk.

A tanév végén, a ballagási ünnepségen a legeredményesebb alsó és felső tagozatos tanuló Géniusz Palánta-díj kitüntetésben részesül. Ekkor kerül sor a „Művészetért”, „Közösségért”és „Jó tanuló, jó sportoló” emlékplakettek átadására is.

Az iskolai sportkörökben, a városi egyesületben a következő sportágakban fejleszthetik képességeiket diákjaink: labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, futsal, úszás, atlétika, tömegsport. Ezekben a sportágakban megyei, területi és országos eredményekkel büszkélkedhetünk. A tanuszodában óvodás kortól az általános iskola befejezéséig biztosított tanórai keretben a tanulók úszásoktatása.

Iskolánk tanulói, tanárai büszkék névadónkra.

Nevelésünk egyik sarkalatos pontja a múlt megismerésére, tiszteletére nevelés. A honfoglaló Árpád fejedelem és a köré épített hagyományrendszer kiválóan szolgálja ebbéli törekvéseinket.

Rendszeresen tartunk megemlékezést a nemzeti ünnepeinkről, erősítve ezzel tanulóink identitástudatát, nemzeti érzelmeit.

A diákönkormányzat gazdag programkínálatával hozzájárul a gyerekek szabadidejének hasznos eltöltéséhez.

A természet ismerete és közvetlen környezetünk védelme is szerves része mindennapjainknak. A Zöld Szemfüles kör munkálkodása erősíti az öko-szemléletet.

A Sulirádió havonta jelentkező adásaival tájékoztatja a diákokat az iskolai élet történéseiről.

Bár nagy a tanulólétszámunk, arra törekszünk, hogy ünnepeink, rendezvényeink bensőségesek legyenek, nyújtsanak igazi élményt a gyerekeknek. A tanévnyitó, a Mikulás-váró, a fenyőállítás, a hangversenyek, a fejedelmi napok eseményei emlékezetesek maradnak a gyerekek, de a jelenlévő szülők számára is. Külföldi kapcsolataink közül a legrégebbi a szlovákiai Várhosszúréttel fenntartott baráti kapcsolat.

Mint minden oktatási intézmény, iskolánk is szerves része kell, hogy legyen a város életének. Törekszünk arra, hogy gyermekeinket az iskola falain kívül is érjék pozitív élmények. Így mindig részesei vagyunk a városi rendezvényeknek, színházlátogatásokat, kirándulásokat, táborokat szervezünk a társintézményekkel, helyi civil szervezetekkel közösen.

Az iskola fő feladatainak, oktatási-nevelési célkitűzéseinek megvalósítását partnerként segíti a Szülői Munkaközösség, melynek elnöksége a nyolc évfolyam választott képviselőiből, és egy kisebbségi tagból áll.

Az Ibrányi Gyermekekért Alapítvány nélkülözhetetlen anyagi segítséget nyújt a tanulók tanulmányi munkájának elismeréséhez, szabadidős programok és táboroztatások megvalósításához.

Iskolai programkínálatunkkal, rendezvényeinkkel, ünnepeinkkel azt szeretnénk elérni, hogy az élet teljességét élhessék meg tanítványaink, akik nap, mint nap kemény munkát végeznek. Gyakran napi 5-6 tanítási órán kell szellemileg és fizikailag is helytállniuk.

Mindannyiunk célja, hogy kisvárosi iskolánk gyermekekre hangolva magas színvonalú oktatást, eredményes nevelőtevékenységet, színes és gazdag programkínálatot nyújtson.

 

TANTESTÜLETÜNK:

A tantestület létszáma 62 fő.

Az alsó tagozat alapozó képzését nagy gyakorlattal rendelkező tanítók végzik. Felső tagozatban szakos ellátottságunk 100 %-os, szaktanáraink felkészültsége, nagy szakmai tapasztalata biztosítéka az eredményes munkának.

A tantestület névsora:

Kulcsár Miklós (intézményvezető)
Katóné Farkas Éva (intézményvezető-helyettes)
Hajasné Danyi Ildikó (intézményvezető-helyettes)

Bardóczi Marianna, Berencsi Krisztina, Boros Albertné,Cseke Gáborné, Dajka András, Deák Mária, Driszkuné Bodor Zsuzsanna, Dugasz Zsuzsanna, Eigner Dóra, Ferenczi György, Gáspár Endre, Gönczi Béláné, Habina Istvánné, Hamvainé Karászi Aranka, Hermanné Ambrus Erika, Ivorné Andrikó Mária, Juhász Lászlóné, Kalenda Miklósné, Kalmusz Lajosné, Kató Lajos, Kormány Imréné, Kormány Lászlóné, Kovács Gábor, Kriston Imréné, Kubicsek Tünde, Laskodyné Veréb Ágnes, Lipcseiné Nemcsik Edit, Magyar Zsuzsanna, Mátyás Zsuzsanna, Nagy Izabella, Nagyné Mátyás Jolán, Németh Gáborné, Németh-Kiss Tímea, Ozsváth Piroska, Potor László, Potorné Suller Gizella, Puskásné Ördög Vivien, Rutkai Györgyné, Sallai Gabriella, Saáry-Németh Andrea, Seresné Kulcsár Margit, Sinku Miklós, Sózer-Pápai Zsuzsánna, Szabó Lászlóné, Szakáts Szabolcs, Szanyiné Kántor Tünde, Szigeti Sándor, Szigetiné Tóth Enikő, Szilágyiné Csabai Beáta, Szurdoki Ferenc Attila, Tar-Trencsényi Tímea, Tóth Attila Zsolt, Tóthné Sinka Lívia, Török Imre, Turkóné Suller Andrea, Vargáné Berencsi Ágnes, Vassné Éliás Krisztina, Vigh László, Zsadányi Zsolt.

 

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.