Pályázati felhívás házi gyermekorvosi körzet betöltésére

Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátási körzetek kialakításáról szóló 25/2016. (XI.29.) önkormányzati rendeletében meghatározott – 2024. június 01. napjától betöltetlen – I. számú házi gyermekorvosi körzet feladatainak a biztosítására területi ellátási kötelezettséggel és a körzet orvosa által ellátott nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi feladatainak az ellátására vállalkozási vagy egészségügyi szolgálati jogviszony keretében.

1. Pályázati feltételek:

a) az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvényben, valamint a törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) Korm. rendeletben előírt, továbbá a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételeknek való megfelelés,

b) egészségügyi alkalmasság,

c) érvényes működési nyilvántartás,

d) büntetlen előélet.

2. A pályázat részeként az alábbi iratokat, igazolásokat kell benyújtani:

a) részletes szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a szakmai gyakorlatot, a pályázó elektronikus levélcímét és telefonszámát is,

b) motivációs levél,

c) jogszabályban meghatározott iskolai végzettséget és a szakirányú képzettséget tanúsító okiratok másolata, külföldön szerzett diploma esetén az elismerést vagy honosítást igazoló okirat másolata (az eredeti okiratot Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának be kell mutatni),

d) egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata,

e) érvényes működési nyilvántartás igazolása,

f) 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,

g) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,

h) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati eljárásban részt vevő személyek a pályázati
anyagot megismerhetik, és abba betekinthetnek,

i) a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálását zárt ülésen kéri, vagy hozzájárul annak nyilvános tárgyalásához,

j) az adatvédelemre vonatkozó tájékoztató és a h) – j) pontban foglalt nyilatkozatok nyomtatványa a 12. pontban foglalt linken elérhetők.

A pályázat benyújtását követően a hiánypótlás lehetősége teljes körben biztosított a hiánypótlásban való felszólításban meghatározásra kerülő határidőig.

3. A pályázat beérkezésének a határideje:

2024. május 21.

4. A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot személyesen vagy postán, zárt, roncsolásmentes csomagolásban, 1 db papír alapú példányban, „I. számú házi gyermekorvosi körzet pályázat” felirattal ellátva kell Ibrány Város Polgármesteri Hivatala polgármesteri titkárságán leadni vagy a 4484 Ibrány, Árpád utca 5-7. címre postai úton továbbítani.

5. A pályázat elbírálása, módja, határideje:

A pályázatok elbírálásáról Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt. Érvénytelen a pályázat, amennyiben az nem felel meg a pályázati felhívásban foglalt követelményeknek.

A körzetben a személyes feladatellátásra kötelezett orvos személyéről a Testület az érvényes pályázók esetleges meghallgatását követően dönt. Ibrány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A Testület a pályázatokról a pályázat benyújtásának határidejét követő rendes ülésén dönt.

6. A feladatellátás kezdő időpontja:

A feladat-ellátási szerződés megkötését követően a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel a I. számú házi gyermekorvosi körzetre és a körzet orvosa által ellátott nevelési-oktatási intézmény iskola-egészségügyi feladatainak ellátására vonatkozóan megkötött finanszírozási szerződés hatályba lépésének a napja.

7. A feladatellátás időtartama:

A feladat-ellátási szerződés határozatlan időtartamra, de minimum 5 évre szól.

8. A feladatellátással érintett házi gyermekorvosi körzet által ellátandó lakosságszám (14 éven aluli):541 fő.

9. A praxisjog megszerzésének ellenértéke:

A meghirdetett házi gyermekorvosi körzet praxisjoga térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

10. Egyéb információk:

A praxis több mint 6 hónapja betöltetlen

Ibrány Város Önkormányzata egy már elnyert és 2025 év végéig megvalósuló pályázat keretén belül egy teljesen felszerelt új építésű gyermekorvosi rendelőt bocsát a nyertes pályázó rendelkezésésre, amelyet bérleti díj nélkül kíván használatba adni.

Igény szerint szolgálati lakást biztosítunk.

A pályázók a feladatellátás módjáról, valamint a feltételeiről, így különösen a háziorvos jogairól, kötelezettségeiről és a rendelési idejéről, az egészségügyi tevékenység személyi és tárgyi feltételeiről, az orvosi rendelő használatának és üzemeltetésének a feltételeiről, a költségek viseléséről, a háziorvos ügyeletben történő részvételéről, az egyéb szerződéses feltételekről, továbbá a rendelő megtekinthetőségének a lehetőségéről 2024. május 02-ától kérhető tájékoztatás a 0642/527-017-es telefonszámon vagy a phibrany@gmail.com. e-mail címen Dr. Dóka Zoltán jegyzőnél.

A pályázati kiírás közzétételének helye:

https://www.ibrany.hu
https://alapellatas.okfo.gov.hu

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.