Pályázati felhívás!

Ibrány Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: ajánlatkérő), Ibrány közigazgatási területén a települési és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését végző közszolgáltatót e pályázat alapján választja ki, ezért az alábbi felhívást teszi közzé:

 
1. A szerződés meghatározása: Közszolgáltatási szerződés
 
2. A közszolgáltatás jellemzői:

A közszolgáltatásba bevont terület földrajzi és közlekedési jellemzői:
A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésével kapcsolatos helyi hulladékkezelési közszolgáltatás Ibrány város külterületi lakott helyeire, illetőleg a belterületi, szennyvízhálózatra rá nem kötött belterületi ingatlanokra terjed ki.

Érintett lakosság száma:

A település külterületi és belterületi, szennyvízhálózatra rá nem kötött, ingatlanok lakosságának száma megközelítőleg: 770 fő
A közszolgáltatásba bevont település érintett lakóingatlanainak száma: kb. 226 db.

A közszolgáltatást igénybe vevő gazdálkodó szervezetek száma: erre vonatkozóan nincs adatunk

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége:

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz várható mennyisége: 4050 m3/év.

Ibrány városban a kijelölt ártalmatlanító és leürítési hely: Ibrányi Szennyvíztisztító telep (Ibrány Liliom utca, 019/4 hrsz.) leürítő műve
kapacitása: 10 m3/nap
üzemeltetője: Nyírségvíz Zrt.

A közszolgáltatás megkezdésének tervezett időpontja: 2020. szeptember .

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időtartama: a közszolgáltatási szerződés megkötésétől számított 5 év

Járművek, gépek, berendezések és eszközök szükséges mennyisége a közszolgáltatás teljesítése szempontjából: 1 db minimum 5 m3-es tartállyal rendelkező gépkocsi

3. A közszolgáltatással kapcsolatos korábban szerzett tapasztalatok általános ismertetését és a közszolgáltatás fejlesztésére vonatkozó elképzelések bemutatása:

Utoljára 2018. évben kötöttünk közszolgáltatási szerződést a háztartásokban keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvizek átvételére, elszállítására és ártalommentes elhelyezésére 5 év időtartalomra. A vállalkozó halála miatt új közszolgáltató kiválasztása szükséges.
Szennyvízhálózatra rá nem kötött belterületi lakóingatlanok száma: 110 db. (Nyírségvíz Zrt. által közölt adat.)
Szennyvízhálózattal nem rendelkező, belterületi lakott helyek lakóingatlanainak száma: 106 db.
2018-ban 4050 m3 víz után került talajterhelési díj megállapítva.

4. A pályázóval szemben támasztott követelmények:

A pályázónak rendelkeznie kell:

1) Tulajdonában, kezelésében, vagy bérleményében lévő – hatósági engedéllyel rendelkező – telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására.
2) A közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel;
3) Olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;
4) A közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel.
5) Nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel; számítógépes nyilvántartás vezetése kötelező.
6) Legalább telefon alapú - ügyfélszolgálattal és ügyeleti rendszerrel.
7)  Amennyiben a pályázatot több pályázó közösen nyújtja be, meg kell jelölniük azt a szervezetet vagy személyt, amelyet – nyertességük esetén – az ajánlatkérő közszolgáltatónak minősít.
 
5. A pályázónak részletes - adatokkal és leírásokkal alátámasztott - ajánlatot kell tennie az alábbiakra tekintettel:
a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,
b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,
c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,
d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,
e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,
f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,
g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,
h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint
i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára vonatkozó javaslatot.

A g) pontban írt közszolgáltatási díj meghatározását a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/D.§ (1)-(6) bekezdések szerint köteles elkészíteni, továbbá a (7) bekezdés alapján díjkalkulációt készíteni. Továbbá figyelemmel kell lenni a rezsicsökkentésről szóló rendelkezésekre is:
A szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. Törvény 1. § (1) bekezdése szerint „a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgt.) 44/B. § (1) bekezdésében meghatározott ingatlantulajdonosok közül a természetes személy ingatlantulajdonos részére a Vgt. 44/C. § (1) bekezdésében meghatározott közszolgáltatás tekintetében a Vgt. 44/D. § szerint megállapított számlában meghatározott fizetendő szolgáltatási egységre jutó összeg (beleértve az alapdíjat) a 2013. július 1-jét követő időszakban teljesített szolgáltatás vonatkozásában nem haladhatja meg a 2013. január 31-én jogszerűen alkalmazott díjtételek és egyéb számlaelemek alapján, ugyanazon feltételekkel számított összeg 90%-át, ami Ibrány esetében 1595 Ft /m3+ÁFA .

A Vgtv. 44/D § (5) bekezdése alapján „Kötelező kéttényezős díjmegállapítást alkalmazni a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Programban részt vevő önkormányzatok esetében.” A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és - tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002.(II.27.) Korm. rendelet 1. melléklet megfelelő szennyvízelvezető- és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció elnevezésű 6. táblázatában Ibrány szerepel. Mivel Ibrány nevesítve van a Kormányrendeletben, a program részének kell tekinteni, így kéttényezős díj megállapítására van szükség.
A kéttényezős díj alapdíjból és ürítési díjból áll. Az alapdíj felmerülő üzemeltetési költségeket, a számlázás és díjbeszedés költségeit, a környezetvédelmi kiadásokat és ráfordításokat, az amortizáció és a szükséges felújítás fedezetét, az ürítési díj a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz mennyiségétől függő költségeket, valamint a terület felhasználási egységtől függő költségeket tartalmazza.

Az ajánlat elkészítésénél figyelemmel kell lenni Ibrány Város Önkormányzata Képviselő-testületének a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 10/2014. (VI.05.) önkormányzati rendelete előírásaira (pályázati felhívás 1. melléklete).

6. Az ajánlathoz a pályázónak csatolnia kell nyilatkozatát arról, hogy:
a) a pályázati kiírásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) ajánlatát, az eredményhirdetést követő legalább 40 napig fenntartja,
c) nyertessége esetén a pályázati kiírásnak és elfogadott ajánlatnak megfelelő közszolgáltatási szerződést az eredményhirdetés napját követő legfeljebb 40 napon belül aláírja.
d) a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/H.§ szerinti költségelszámolás benyújtását vállalja.
e) Pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a csökkenő kapacitásból adódó esetleges kártérítési, vagy elmaradt haszon megtérítése iránti igényt nem érvényesíthet.
 
7. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő, összességében a legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó lesz.
 
8. Az ajánlat benyújtásának módja: elektronikusan Hivatali Kapun keresztül Ibrány Város Önkormányzata (4484. Ibrány, Árpád utca 5-7.sz.) részére
(KRID azonosító: 352072110)

Az ajánlatok beérkezésének határideje: 2020. augusztus 14. (péntek) 13:00 óra

9. Az ajánlatok elbírálása:
 Az ajánlatok benyújtási határidejét követő képviselő-testületi ülés. Az eredményről a pályázók írásban értesülnek.
 
10. Közszolgáltatási szerződés megkötése:
A közszolgáltatási szerződés megkötésének tervezett határideje:2020. szeptember 01.

A közszolgáltatási szerződésben az önkormányzat kötelességeként kell meghatározni
–    a közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a közszolgáltató számára szükséges információk szolgáltatását,
–    a közszolgáltatás körébe tartozó és a településen folyó egyéb hulladékkezelési tevékenységek összehangolásának elősegítését,
–    a településen működtetett különböző közszolgáltatások összehangolásának elősegítését.
–    A közszolgáltató kizárólagos közszolgáltatási jogának biztosítását,
 
A közszolgáltatási szerződésben a közszolgáltató kötelességeként kell meghatározni:

–    a közszolgáltatás folyamatos és teljes körű ellátását,
–    a közszolgáltatás meghatározott rendszer szerinti teljesítését: a közszolgáltatásnak a bejelentéstől számított 72 órán belül – az igénylő ingatlantulajdonossal egyeztetett időpontban eleget tenni,
–    a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges mennyiségű és minőségű jármű, gép, eszköz, berendezés biztosítását, valamint a szükséges létszámú és képzettségű szakember alkalmazását,
–    a közszolgáltatás folyamatos, biztonságos és bővíthető teljesítéséhez szükséges fejlesztések, beruházások és karbantartások elvégzését,
–    a közszolgáltató által alkalmazott közszolgáltatási díj mértékéről és az alkalmazás tapasztalatairól a települési önkormányzat képviselő-testületének történő legalább évenkénti egyszeri tájékoztatást,
–    a közszolgáltatás teljesítésével összefüggő adatszolgáltatás rendszeres teljesítését és meghatározott nyilvántartási rendszer működtetését,
–    a fogyasztók számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálat és tájékoztatási rendszer működtetését,
–    a fogyasztói panaszok és észrevételek elintézési rendjének megállapítását
–    eleget tenni a mindenkor hatályos vonatkozó magasabb szintű jogszabályokban előírtak teljesítésének a közszolgáltatás ellátása során, különös tekintettel a környezetszennyezés megelőzésére,
–    amennyiben a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtése és szállítása során szennyeződés keletkezik, a közszolgáltatónak a szennyezett területet haladéktalanul meg kell tisztítania és fertőtlenítenie.
–    Az előző évben igénybe vett szolgáltatásról tárgyév március 1. napjáig köteles adatot szolgáltatni az önkormányzatnak. Az adatszolgáltatás az igénybe vevő nevét, címét, az összes szippantás mennyiségét (m3) tartalmazza.

11. A pályázati felhívás megjelenésének helye, ideje:
 
Ibrány Város Önkormányzat honlapja: www.ibrany.hu : 2020. 07.31.
Ibrányi Hírlap :  2020 júliusi száma
 
12. További információ:
 
További felvilágosítás kérhető: Bakosiné Márton Mária jegyzőtől (H-P : 8-12)
Tel: 42/527-017, e-mail: hivatal@ibrany.hu

Ibrány, 2020. július 27.

Ibrány Város Önkormányzata

 

Elhelyezkedés

Magyarország

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

4484 Ibrány, Árpád út 5-7.

 

Kapcsolat

Telefon: +36 42 527 017

e-mail: hivatal@ibrany.hu

 

Hírlevél feliratkozás

Elsőként kaphatja meg az új híreket, frissítéseket.
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.